Energie-Nederland partner van Green Deal aardgasvrije wijken

Minister Kamp van Economische Zaken ondertekende samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provinciën een Green Deal. Energie-Nederland is een van de partners die deze Green Deal mede ondersteunen.

De Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda, waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. Minister Kamp: ‘Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.’

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de 7 miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal het huis gaan verwarmen en gaan koken zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hieor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. áDaarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Energie-Nederland zal contacten faciliteren en stimuleren tussen gemeenten en haar leden over producten en diensten die voor consumenten noodzakelijk zijn bij de overstap naar een andere energievoorziening en over warmtelevering en warmtenetten.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!