Limburgse woningcorporaties en provincie investeren 1,2 miljard euro in verduurzaming

Limburgse woningcorporaties pakken samen met de provincie de verantwoordelijkheid voor een duurzame, aardgasvrije woningvoorraad in Limburg. De 8 grootste corporaties hebben voor de komende 3 jaar ruim 1,2 miljard euro begroot om te investeren in verduurzaming.

Om versnelling te realiseren zijn collectief afgestemde inspanningen van diverse partijen én een focus op een gemeenschappelijke versnellingsagenda volgens de betrokken partijen harde randvoorwaarden. Daarom is gekozen voor een programma bestaande uit 3 Limburgse kraamkamers voor versnelling waarvoor een financiële bijdrage aan het Rijk is gevraagd.

De 3 kraamkamers voor versnelling zijn:

  1. Het verkennen, inzetten en verder opschalen van duurzame warmtenetten. De ambitie is om binnen de looptijd van 4 jaar minimaal 2.000 woningen aan te sluiten.
  2. Het herstructureren van een aantal Limburgse wijken, samen met onder andere particuliere vastgoedeigenaren, netbeheerders en gemeenten.
  3. Het verduurzamen van het bezit van de woningcorporaties binnen woongebouwen van Verenigingen van Eigenaren (VvE). Daarbij gaat het vooral om appartementencomplexen waar het percentage particuliere eigenaren hoger is dan het percentage corporatiebezit.

De samenwerking tussen de corporaties HEEMwonen, Servatius, Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt, Woonwenz, ZOwonen en de Provincie Limburg is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en is onderdeel van het zogeheten Limburgs Aanbod. Hiermee wil Limburg met concrete projecten en met ruim 40 partners, waaronder ook de andere woningcorporaties, de komende jaren slagen maken in het kader van de energietransitie in Limburg. Deze slagen maken kunnen de partners niet alleen. 2 vereisten voor de versnelling zijn de substantiële bijdragen van Rijk, provincie en gemeenten en het uitblijven van een verdere lastenverzwaring voor de corporaties.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!