Provincie Zuid-Holland start investeringsfonds warmte

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten tot de oprichting van een warmteparticipatiefonds voor het realiseren van warmte-infrastructuur en geothermie. Zij stellen Provinciale Staten voor om 65 miljoen euro in te zetten voor een fonds voor het ontwikkelen van warmtenetwerken.

Dit opent de weg naar realisatie van een hoofdinfrastructuur en de doorontwikkeling van een warmtetransportbedrijf. Deze warmterotonde (een open hoofdinfrastructuur voor restwarmte uit de industrie en aardwarmte) wordt de backbone van een slim energienet waar vraag en aanbod van restwarmte verbonden worden.

Met het instellen van het fonds en het vaststellen van het warmteplan ‘Anders Verwarmen’ zet de provincie een stap naar de eerder geformuleerde ambitie om via de realisatie van warmtenetwerken een forse besparing op warmte en CO2-reductie te realiseren. Met het fonds kunnen concrete kansen die zich de komende tijd voordoen om delen van de infrastructuur aan te leggen snel benut worden. Dit is 1 van de 5 strategieën uit de provinciale Energieagenda om CO2-uitstoot te verminderen.

De ontwikkelingen in de bestaande markt vragen om de inzet van middelen op korte termijn. De provincie heeft concreet vragen gekregen voor financiering van verschillende partijen die bezig zijn met zowel de ontwikkeling van geothermie, terugwinning van restwarmte als de hoofdinfrastructuur.

De 65 miljoen euro komen via het warmteparticipatiefonds onder voorwaarden beschikbaar. Het fonds kan participeren en (risicodragende) leningen verstrekken, voor zowel infrastructuur als de stimulering van vraag en aanbod van schone warmtebronnen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!