Stedin stuurt 10 praktische maatregelen voor energietransitie naar minister Wiebes

Als minister van Economische Zaken en Klimaat krijgt minister Wiebes de belangrijke taak om de transitie van de Nederlandse economie en energiehuishouding te versnellen. Stedin heeft 10 praktische maatregelen gestuurd.

In het regeerakkoord is een ambitie uitgesproken van 49 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030.  Er zal meteen aan de slag moeten worden gegaan met experimenten en maatregelen nemen waarvan zeker is dat ze moeten gebeuren. Voor dat laatste heeft Stedin 10 maatregelen geformuleerd in een brief  aan minister Wiebes. Maatregelen die meteen genomen kunnen worden, en die praktisch en betaalbaar zijn.

  1. Schrap de aansluitplicht voor gas in nieuwbouwwijken zo snel als redelijk mogelijk is.
  2. Geef gemeentes en netbeheerders de mogelijkheid om, na een goed proces met betrokkenheid van bewoners, de uitfasering van aardgas bindend te maken in een wijk.
  3. Introduceer een efficiencynorm voor verwarmingsketels in woningen, zodat de hybride warmtepomp verplicht wordt toegepast bij vervanging en zo in korte tijd ons aardgasgebruik uitgefaseerd wordt.
  4. Zet in op verschillende vormen van financiering en stimulering van energiebesparing, ook juist binnen de bestaande regels.
  5. Benoem het Haven Industrieel Cluster van Rotterdam tot prioriteitsgebied voor het testen van een systeemaanpak voor verduurzaming van de industrie.
  6. Zorg dat klanten toestemming kunnen geven wie hun energiedata kan gebruiken en reguleer daarom het beheer van datastromen tussen netbeheerders, marktpartijen en klanten waardoor Stedin een marktfaciliterende rol in de energietransitie kunnen spelen.
  7. Ontwikkel een integraal energiewetgevingskader voor elektriciteit, gas en warmte waarin de Energieagenda wordt uitgevoerd.
  8. Bepaal welke laadinfrastructuur in gemeentes en provincies aangelegd moet worden voor elektrisch openbaar vervoer, zodat men in één keer klaar is voor emissievrij openbaar vervoer.
  9. Schep de mogelijkheid voor onafhankelijk netbeheer van de infrastructuur voor bijvoorbeeld warmte, waterstof en CO2.
  10. Stimuleer onderzoek naar en experimenten met het opnieuw kunnen inzetten van het aardgasnet voor duurzame en/of synthetische gassen, zoals duurzame waterstof.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!