Stichting Warmtenetwerk stelt met warmtesector Richtlijn Warmtemeting op

De warmtesector maakt zich op voor groei en professionalisering. Stichting Warmtenetwerk heeft met partners uit de warmtesector het voortouw genomen om een richtlijn te ontwikkelen die afspraken omvat om tot een goede warmtemeting te komen.

De Richtlijn Warmtemeting is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en AT. Geïnteresseerden kunnen vragen of opmerkingen bij Stichting Warmtenetwerk indienen. 

Qua regelgeving loopt de warmtesector achter op de sectoren elektriciteit en gas. Bij deze laatste zijn vanuit de elektriciteitswet en gaswet zogenaamde meetcodes aangewezen. Hierin is opgenomen waaraan de comptabele meting van elektriciteit van gas en elektriciteit dient te voldoen. Bij warmte is er nog geen sprake van een meetcode warmte. Wel is in de warmtewet artikel 8.6 een haakje opgenomen naar nog te ontwikkelen lagere regelgeving op het gebied van warmtemeting: ‘Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de eisen waaraan een meetinrichting ten minste voldoet, waarbij ten aanzien van meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn in ieder geval regels worden gesteld ten aanzien van de beveiliging van meetgegevens.’

Circa een jaar geleden zijn onder regie van Stichting Warmtenetwerk warmtebedrijven, meetbedrijven, CertiQ (red. belast met de meting van warmte ten behoeve van de SDE+-subsidie) en leveranciers van warmtemeters bij elkaar gekomen om de wenselijkheid van de totstandkoming van een meetcode warmte te bespreken. Zij besloten om vanuit de markt te starten met het opstellen van een meetcode. Omdat het vooralsnog gaat om een initiatief vanuit de sector zelf, is er nog geen wettelijke verankering en wordt daarom gesproken van een richtlijn warmtemeting. De richtlijn bevat de afspraken (techniek, communicatie, data verkeer, administratie) die nodig zijn om tot een goede warmtemeting te komen en hoe te handelen indien de juistheid van een meter wordt betwist.

foto: Alliander (Warmtenet Nijmegen)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!