Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn door biogas, zon en wind

Waterschap Rijn en IJssel zet in op een energiemix van biogas, zon en wind om energieneutraal te worden in 2025.

Hiervoor wil het starten met windenergie op het rioolwaterzuiveringsterrein in Duiven Nieuwgraaf en op de dijk bij de zuivering in Zutphen De Mars. Voor de locaties De Pol bij Etten en Olburgen wil het samen met de omgeving zoeken naar andere haalbare vormen van duurzame energieopwekking. Daarnaast wil het waterschap zonne-energie op eigen gebouwen en zuiveringsterreinen verder uitwerken. Tot slot wil zij onderzoeken of extra elektriciteit uit biogas te halen is in de zuiveringen. Het waterschap wekt daar nu al bijna 10 miljoen kilowattuur biogas op. Met deze uitvoeringsstrategie kan het waterschap energieneutraal worden in 2025.

Vanaf begin 2016 heeft het waterschap onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van duurzame energie en hoe deze bijdragen aan de energieneutraliteit. Voor windenergie is gestart met vele gesprekken met omwonenden en belanghebbenden op 4 locaties op en om de waterzuiveringsterreinen: Duiven Nieuwgraaf, De Pol bij Etten, Olburgen/Rha en Zutphen De Mars. In deze verkenning is de maatschappelijke, technische, financiële en ruimtelijke (vergunningen) haalbaarheid voor de 4 locaties in kaart gebracht. Voor zonne-energie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zonne-energie op eigen terreinen.

Voor het waterschap zijn de huidige energievormen, biogas en waterkracht, bij lange na niet voldoende om energieneutraal te worden. Windenergie blijkt, binnen de afgesproken kaders en gemaakte afspraken, noodzakelijk. Andere vormen van duurzame opwekking, zoals biogas, waterkracht en zon, zijn voor het waterschap wel interessant, maar hebben hun beperkingen in hoeveelheid op te wekken energie en/of de productiekosten. Door in te zetten op een mix van duurzame energieopwekking kan op een efficiënte manier worden toegewerkt naar energieneutraliteit in 2025.

In de locatieplannen zijn de 4 locaties beoordeeld op maatschappelijke, ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid. Daartoe zijn de volgende aspecten bekeken: gemeentelijk (wind-) energiebeleid, geluid, slagschaduw, invloed op risicogevoelige objecten en infrastructuur, invloed op het landschap, ecologische effecten (onder andere vogels en vleermuizen), elektriciteitsopbrengst, financiële haalbaarheid en impact op de omgeving.

De locaties Duiven Nieuwgraaf en Zutphen De Mars zijn het meest kansrijk: zij scoren op de meeste aspecten ‘neutraal’ tot ‘matig positief’ en nergens ‘sterk negatief’. Daarnaast staan op beide locaties al windturbines en bij ontwikkeling van windturbines door het waterschap kan worden aangesloten bij de reeds aanwezige windmolenparken. Het aantal omwonenden op deze locaties is lager dan op de locaties Olburgen en Etten. Wel vraagt de bouw van een windmolen op de dijk in Zutphen voor extra aandacht voor dijkbeheer en veiligheid en extra investeringen. Door in te zetten op 2 windmolens in Duiven Nieuwgraaf en 1 in Zutphen De Mars kan jaarlijks maximaal 22 miljoen kilowattpiek duurzame energie worden opgewekt. Dit is ongeveer driekwart van de nog benodigde energieopwekking. Uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van windmolens is dat omgeving kan participeren en delen in de opbrengst. Ook wil het waterschap de overlast van slagschaduw op woninggevels tot 0 uur per jaar beperken (in tegenstelling tot het wettelijke maximum van 5 uur en 40 minuten).

De locaties Etten en Olburgen scoren negatief op landschap en ecologie. Daarnaast staat het huidig gemeentelijk beleid windturbines in Olburgen niet toe. Het aantal woningen in de directe omgeving is in vergelijking met de andere locaties hoog en is er veel weerstand in de omgeving tegen de komst van eventuele windmolens. Wel is er animo om samen met het waterschap te onderzoeken of er, in plaats van windenergie, ook andere vormen mogelijk zijn van duurzame energieopwekking. We willen met deze gebiedsinitiatieven samen nader onderzoeken of dit tot haalbare concepten van duurzame energieopwekking leidt. Verdere ontwikkeling van windenergie in Etten en Olburgen blijft vooralsnog dus een optie.

Uit de eerste verkenning van zonne-energie op de percelen in eigendom van het waterschap lijkt toepassing op de zuiveringsterreinen en de daken van gebouwen haalbaar. Hiermee kan jaarlijks maximaal 3 miljoen kilowattpiek aan duurzame energie worden opgewekt. Dit is 11 procent van de nog benodigde energieopwekking. (foto: Pixabay)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!