Zuid-Holland presenteert Klimaateffectatlas

Bestuurders van gemeenten en waterschappen uit Zuid-Holland en Zeeland kwamen bijeen in het WTC Rotterdam om de regionale inbreng en ambities voor het Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te bepalen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra presenteerde de Klimaateffectatlas Zuid-Holland.

Deze online atlas helpt overheden en bedrijven in Zuid-Holland om bij ruimtelijke beslissingen rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering. De Klimaateffectatlas is te raadplegen via www.zuid-holland.nl/klimaatatlas. De atlas is in opdracht van de provincie in samenwerking met onder andere het KNMI en de stichting Climate Adaptation Services (CAS) gemaakt om de effecten van klimaatverandering (natter, heter, droger) en bodemdaling in Zuid-Holland in beeld te brengen.

Feit is dat het klimaat nu al in hoog tempo verandert, wat de komende 20 jaar een wezenlijk effect zal hebben op onze Zuid-Hollandse leefomgeving. Ook is in de atlas goed zichtbaar hoe urgent de effecten van bodemdaling zijn in Zuid-Holland.

Aanpassen aan klimaatverandering gaat niet vanzelf. De komende jaren moeten hiervoor belangrijke keuzes worden gemaakt door overheden, bedrijven en particulieren. Veel (investerings)beslissingen kennen een langere levensduur dan 20 jaar. Het is dus belangrijk om nú al na te denken hoe deze beslissingen ook later nog passen in de veranderde leefomgeving. Zo kunnen  bij deze beslissingen toekomstige schade en kostenposten worden voorkomen of kunnen deze aan het beperken van schade bijdragen. De Klimaatatlas helpt door nú al de verwachte situatie in 2050 in beeld te brengen en vormt dus een startpunt voor besluitvorming.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!