Fries onderzoek: 100 procent batterij-elektrisch busvervoer mogelijk in 2025

Friesland heeft na uitvoering van een marktonderzoek de ambitie uitgesproken om in 2025 overstapt tezijn naar 100 procent batterij-elektrisch busvervoer. Dit past bij de Friese ambitie dat al het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij is. Na verkenning lijken elektrische bussen met een batterij momenteel de meest betrouwbare en economisch voordelige uitstootvrije oplossing. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor om verdiepend onderzoek te doen naar de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn voor elektrisch busvervoer.

Provinciale Staten hebben de opdracht gegeven om in 2025 uitstootvrij busvervoer aan te bieden. Daarom is onderzocht hoe dit het best ingevuld kan worden. Deze informatie wordt meegenomen bij de voorbereidingen van het nieuwe contract voor busvervoer (vanaf 2022). Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar welke infrastructurele aanpassingen er nodig zijn om batterij-elektrische bussen te laten rijden zoals hoe, waar en wanneer de batterijen in de bussen geladen moeten worden.

In het onderzoek naaruitstootvrij busvervoer zijn verschillende opties voor de verduurzaming van hetFriese openbaar vervoer met elkaar vergeleken. Bussen die op groen gas ofbiobrandstoffen rijden, stoten aanzienlijk minder uit. De doelstelling vanuitstootvrij wordt hier echter niet mee gehaald. Verder is naast debatterij-elektrische bussen de optie van elektrisch aangedreven waterstofbussenonderzocht.

(foto: VDL)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!