Verschaf duidelijkheid over energiebelasting!

Onzekerheid over salderingsregelingen komt de groei van duurzame energie niet ten goede. Het wordt tijd dat overheid stelling neemt.

Door Jan Albert Timmerman (RenewabLAW) en Theo Brinksma (Brinkxx Solutions) | In samenwerking met EnergieExpert, de online community voor wie werkt in, met of voor de energiesector.

Zonnepanelen op een gebouw met op de achtergrond een skylineOnbeperkt en collectief salderen

Per 1 juli kunnen particulieren onbeperkt salderen en is de grens van 5000 kWh losgelaten (artikel 31 c Elektriciteitswet). Dit salderingsstelsel is in combinatie met de daaraan gekoppelde korting op de te betalen van energiebelasting (artikel 50 lid 2 juncto lid 5 Wet belastingen op milieu grondslag) van groot belang voor het succes van lokaal opgewekte hernieuwbare energie.

De overheid heeft in het regeerakkoord aangegeven dat – eventueel aanvullend op het voorgaande – ook naar gelijkende fiscale mogelijkheden wordt gekeken voor particuliere kleinverbruikers zonder een eigen dak. De overheid wil een verlaagd belastingtarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit creëren als particuliere kleinverbruikers, verenigd in een coöperatie, deze elektriciteit zelf verbruiken, mits de elektriciteit in hun nabijheid is opgewekt.

Business case decentrale opwek gebaat bij duidelijkheid

Consumenten, maar ook kleinzakelijke verbruikers, baseren hun aanschaf van zonnepanelen op het bestaan van deze mogelijkheid. Ook aanbieders van zonnepanelen houden in offertes rekening met deze faciliteit. Veelal wordt er momenteel vanuit gegaan dat deze faciliteit ongewijzigd blijft gedurende de economische levensduur van de zonnepanelen.

Een toekomstig daling van de prijs van zonnepanelen in combinatie met een salderingsstelsel als voorgaand geschetst, kan tot een toekomstige over-subsidie leiden. Dit kan weer tot gevolg hebben dat de overheid de fiscale faciliteiten aangaande de energiebelasting gaat aanpassen door bijvoorbeeld wel weer (het volledige bedrag van) energiebelasting in rekening te brengen voor zelf opgewekte elektriciteit. Indien deze mogelijkheid bestaat, zal dit leiden tot een extra financieel risico (boven op het marktrisico) voor particulieren die tot aanschaf van zonnepanelen willen overgaan.

Onverwachte extra kosten 

Particulieren die al zonnepanelen hebben aangeschaft kunnen voorts, door het aanpassen van de energiebelastingfaciliteit, geconfronteerd worden met onverwachte extra kosten.

Stel dat de faciliteit aangaande energiebelasting met 6 cent wordt versobert, dan betekent dit voor een gemiddeld huishouden (uitgaande van 100 procent zonne-energie) een jaarlijks financieel nadeel van meer dan 225 euro. Uitgaande van een opbrengst van 3750 kWh per huishouden per jaar met zonnepanelen.

Bovenstaande zal – indien de overheid dit probleem niet adresseert door duidelijkheid te geven over de looptijd van de fiscale faciliteiten – , kunnen leiden tot uitstelgedrag of onverwacht toekomstig financiële schade voor verschillende partijen. Hierdoor zou de groei van duurzame opwek vertraagd kunnen worden.

Oproep

Onze oproep is dan ook om te komen tot een toekomstige regeling waarbij “prosumenten” die gebruikmaken van faciliteiten aangaande op de energiebelasting, tevens een garantie krijgen voor een bepaalde periode dat die faciliteit blijft bestaan. Dit zou een mogelijke oplossingsrichting zijn om niet de ‘early movers’ die we nodig hebben voor de energietransitie af te schikken. Als de overheid dan toch bezig is, zou het raadzaam zijn dat zij zich uitspreekt of de regeling voor de “nabije collectieve opweksystemen” ook heeft te gelden voor windenergie.

Wilt u reageren? Klik hier 

Foto copyright:  benthedart

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!