NVDE stuurt input voor provinciale verkiezingsprogramma’s

Hoe de energietransitie verloopt, is afhankelijk van keuzes op lokaal en provinciaal niveau. De provincie vervult een grote rol in vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. In dat licht zijn de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten belangrijk.

De NVDE wijst bij de provinciale verkiezingen op het belang van ruimte. De provincie vervult bij uitstek een brugfunctie tussen de nationale doelstellingen en lokale ontwikkelingen en initiatieven. Door slimme oplossingen, zoals het combineren van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, kunnen infrastructuurkosten worden verlaagd. De NVDE doet de volgende 5 aanbevelingen voor de nieuwe gemeentebesturen:

  1. Ruimte maken voor duurzame energie: NVDE stelt daarom voor om een passage op te nemen in het verkiezingsprogramma over de Omgevingsvisie langs de volgende lijn: In de Provinciale Omgevingsvisie wordt aandacht besteed aan de inrichting van de energievoorziening van de toekomst. Door voldoende ruimte te creëren en op zoek te gaan naar slimme combinaties, wordt duurzame energie optimaal ingepast.
  2. Bevorderen van elektrisch vervoer: de provincie kan hier een rol in vervullen, op de volgende punten: ruimte reserveren voor snellaadstations langs provinciale wegen; zorgen voor harmonisatie van de aanbesteding van laadpunten in gemeenten, door kennisuitwisseling te bevorderen. Een goed voorbeeld is het gelijktrekken van de aanvraagprocedure van laadpunten tussen gemeenten; Gedeputeerde Staten geeft het goede voorbeeld en gaat elektrisch rijden; provinciaal openbaar vervoer wordt zero-emissie bij de volgende aanbesteding.
  3. Regionale afstemming voor warmte: NVDE geeft daarom mee om in het verkiezingsprogramma op te nemen: de provincie zal waar mogelijk zorgdragen voor een goede afstemming van plannen om de gebouwde omgeving te verduurzamen.
  4. Verduurzaming van de bedrijfsvoering: NVDE suggereert daarom om in het verkiezingsprogramma op te nemen: de provincie maakt het mogelijk om duurzame projecten op provinciale gronden te ontwikkelen. Daarnaast draagt de provincie zorg voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering, middels maatschappelijk verantwoord inkopen, verduurzaming van de eigen gebouwen en van de eigen mobiliteit.
  5. Een werkambassadeur benoemen: NVDE denkt aan de volgende tekst: De provincie benoemt een werkambassadeur, die onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar weet te brengen en zo het arbeidsmarktbeleid versterkt.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!